نرم افزار

اکتبر 8, 2020
نرم افزار مبلمان و مصنوعات چوبی
صاحب امتیاز : موسسه نرو افزاری رایان پردازان فاطر-خوشه صنعتی مبلمان خراسان رضویمدل اولیه : شبیه سازی مصنوعات چوبی.مدت انجام کار : چهار ماهمشخصات پروژه: قابلیت […]
اکتبر 8, 2020
مجله های الکترونیک
نکته مهمی که در مورد مجله های الکترونیک تولید شده توسط موسسه فاطر قابل تامل است بیشتر از آنکه درباره قابلیتها و یا گرافیک بالا و […]